پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

توافق: وحدت نظر دو یا چند نفر بر امری/ هم‏وِفق بودن دو یا چند عدد با یکدیگر.

از توافق به معنای نخست در ابواب عقود سخن رفته است.

توافق بر امری یا ابتدایی است، یا به صورت عقدی انشاء می‏گردد و یا

________________________________________

652

به صورت شرط ضمن عقد تحقق می‏یابد. توافق ابتدایی یا صرف ابراز تمایل و وعده انجام دادن کاری است بدون انشاء تعهّد و التزام و پذیرش مسئولیت نسبت به آن، و یا با التزام و تعهّد دو طرف به انجام دادن کار همراه است.

توافق ابتدایی نوع اوّل، الزام آور نیست و نوع دوم مورد بحث است که آیا این نوع التزامات و تعهّدات ابتدایی الزام آور است تا وفای به آن لازم و در صورت امتناع، از ناحیه حاکم اجبار بر آن واجب باشد یا الزام آور نیست؟) ر بیعانه (

توافقی که به صورت عقد انشاء شده لازم الوفاء است. البته اگر عقد جایز باشد، فسخ آن نیز جایز است و با فسخ، وفا لازم نخواهد بود. این حکم در شرایط ضمن عقد نیز جاری است.

توافق به معنای دوم از اصطلاحات علم حساب می‏باشد که از آن به مناسبت در باب ارث یاد شده است. توافق در اعداد عبارت است از اینکه دو عددِ غیر قابل قسمت بر یکدیگر بر عددِ سومی قابل قسمت باشند، مانند عدد هشت و بیست. اتّفاق: با یکدیگر موافقت کردن

(--' توافق) اتّفاق نظر فقها (--' اجماع) یکی شدن جنس یا شکل دو چیز (--' اتّحاد) .

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 651
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 226

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «توافق ( وحدت نظر )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اتفاق ( توافق )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

تبانی، نامزدی ( فقه )
به لحاظ سیاسات:
توافق شاهد، توافق شهادت با دعوی
به لحاظ معاملات:
توافق بر بیع، توافق بر زیادی قرض، توافق عدم رجوع، توافق عهود

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه توافق ( وحدت نظر ) به زیرصفحه توافق ( وحدت نظر )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 226
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 651
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1448