پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اتفاق ( توافق )"واژه زیر را بکار ببرید:

توافق ( وحدت نظر )