پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، توافق ( وحدت نظر )

وابسته

پرداخت زیادی در قرض

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 33