پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توافق ( وحدت نظر ) در کتابت مصاحف ، منابع:

کتاب المصاحف صفحه 105
کتاب المصاحف صفحه 106

توافق ( وحدت نظر ) خزیمة بن ثابت انصاری ، - 37ق. و زیدبن ثابت انصاری ، - 45ق. در آیه 128 توبه ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 423