پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عهد، توافق ( وحدت نظر )

وابسته

عهد ( فقه )

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1450