عملکردها

شهرت ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۵ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

شهرت ( اصول فقه ) : فراوانی راوایان یک حدیث، یا اشتهار یک فتوا یا رواج یک عمل

شهرت، در لغت به معنای شایع بودن، رواج داشتن و وضوح می‌آید و در اصطلاح علمای اصول، گاهی مراد از آن، فراوانی تعداد راویان یک حدیث است ـ به اندازه‌ای که به حد تواتر نرسد، و گاهی مراد از آن، رواج و اشتهار یک فتوا میان فقها است، در صورتی که به حد اجماع نرسد.

شهرت سه گونه است: فتوایی؛ روایی؛ عملی، که توضیح هر یک در جای خود آمده است.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (321-322)
 3. مجمع الفرائد فی الاصول : صفحه 220
 4. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 115
 5. مبادی فقه و اصول : صفحه 212
 6. تحریرالمعالم : صفحه 155
 7. جلد 3 : صفحه 222
 8. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 141
 9. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 225
 10. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 153
 11. کفایة الاصول : صفحه 336
 12. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه (230-231)
 13. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 199
 14. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 313
 15. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 151
 16. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 106
 17. مفاتیح الاصول : صفحه 499
 18. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 421
 19. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417
 20. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585
 21. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 179
 22. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهرت ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشتهار، شهرت ظنی، شهرت مفید ظن، شهرت ناقص

اعم

ادله

اخص

به لحاظ طریق تحصیل:
شهرت محقق، شهرت منقول
به لحاظ مفاد:
شهرت روایی ( اصول فقه )، شهرت عملی ( اصول فقه )، شهرت فتوایی ( اصول فقه )

وابسته

اخبار ترجیح به شهرت، حجیت شهرت، مرفوعه زراره، مقبوله عمر بن حنظله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شهرت ( اصول فقه ) به زیرصفحه شهرت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 221، 222، 223
 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 91
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 99، 159
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 155
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 151، 227
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 220، 221
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 59
 • الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 142
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 106، 206
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 199
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 166
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417، 421
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585، 587
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (321-322)
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 371
 • تحریرالمعالم : صفحه 155
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 179
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 108
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150، 151
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 313
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه (230-231)، 231
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 105
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 225
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 152، 153
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 785
 • کفایة الاصول : صفحه 336
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 212
 • مجمع الفرائد فی الاصول : صفحه 220
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 141
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 412
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 176
 • مفاتیح الاصول : صفحه 333، 452، 498، 499
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 115
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 288