عملکردها

شهرت فتوایی ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

شهرت فتوایی ( اصول فقه ) : فتوای عده زیادی از فقها در یک مسئله فقهی، بدون استناد به روایت

شهرت فتوایی، به معنای اشتهار فتوایی ـ در یکی از مسائل فقهی ـ در میان جمع زیادی از فقها است بدون آن که این فتوا به روایتی مستند باشد. فرق نمی‌کند که این عدم استناد، به خاطر نبود روایت در مسئله باشد، یا دلیل دیگری داشته باشد.

در این که شهرت فتوایی از اَمارات ظنی معتبر است یا خیر، اختلاف وجود دارد.

نیز ر.ک:حجیت شهرت فتوایی.

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (153-154)
 2. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417
 3. الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 273
 4. جلد 3 : صفحه (223-224)
 5. جلد 3 : صفحه 221
 6. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 231
 7. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 226
 8. نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 99
 9. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 277
 10. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 224
 11. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 261
 12. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 61
 13. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 271
 14. کفایة الاصول : صفحه 336
 15. المعجم الاصولی : صفحه 687
 16. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهرت فتوایی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشتهار در فتوا، شهرت در فتوی، شهرت فتوایی مطابقی

اعم

شهرت ( اصول فقه )

اخص

به لحاظ زمان فتوی:
شهرت فتوایی قدما، شهرت فتوایی متأخرین
به لحاظ مسایل:
شهرت فتوایی در فقه مستنبط، شهرت فتوایی در فقه منصوص

وابسته

حجیت شهرت فتوایی، شهرت عملی ( اصول فقه )، فتوای مشهور

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شهرت فتوایی ( اصول فقه ) به زیرصفحه شهرت فتوایی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 221، (223-224)
 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 91
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 99، 159
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 156
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 151، 152، 227
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 222، 224
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 59، 61
 • الفوائد الحائریة : صفحه 312
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 206، 212، 214
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 199
 • المعجم الاصولی : صفحه 687
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 273
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 273
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 261
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 271
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 231
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 61
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 100، 101
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150، 151
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 231، 232
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 105، 109، 291
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 226
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (153-154)
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 786، 787، 788
 • کفایة الاصول : صفحه 336
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 277
 • مفاتیح الاصول : صفحه 499، 504، 505
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 388
 • نهایة الاصول : صفحه 541
 • نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 99
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 99
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 206
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 206