عملکردها

اخبار ترجیح به شهرت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار ترجیح به شهرت : روایات دلالت کننده بر ترجیح حدیث دارای شهرت

مراد از اخبار ترجیح به شهرت، اخباری است که ملاک رجحان یکی از دو خبر متعارض غیر متعادل را بر دیگری، موافقت آن با شهرت روایی می‌داند.

برخی از این اخبار عبارت‌اند از:

1. مقبولة ' عمر بن حنظلة ' که در فرازی از آن آمده است: '… فان المجمع علیه لا ریب فیه ' [۱] . مراد از ' مجمع علیه ' شهرت است نه اجماع.

2. مرفوعه ' زرارة ' که ' ابن ابی جمهور احسایی ' آن را در کتاب ' غوالی اللئالی ' بیان کرده است:

' سألت أباجعفر (ع) فقلت له: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زرارة !خذ بما اشتهر بین اصحابک و دَعِ الشاذ النادر…؛ به امام باقر (ع) عرض کردم: فدایت شوم ! از جانب شما دو خبر متعارض به ما می‌رسد، به کدام یک عمل کنیم؟ حضرت فرمود: ‌ای زراره ! به آن روایتی عمل کن که بین اصحابت مشهور می‌باشد و روایت شاذ و نادر را کنار بگذار ' [۲] .

3. ' وروی عنهم (ع) أنهم قالوا: اذا اختلفت احادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه؛ از ائمه معصومین (ع) روایت شده که فرمودند: هنگامی که احادیثی از جانب ما به شما می‌رسد که با هم اختلاف دارند، به آن روایتی که شیعیان ما بر آن اجماع نموده‌اند (و بین آنان مشهور است) عمل کنید، زیرا شکی در چنین روایتی وجود ندارد ' [۳] .

در این که آیا شهرت روایی مربوط به ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری، و یا مربوط به تمییز حجت از لا حجت است، بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد.

پانوشت

 1. الکافی جلد 1 : صفحه 67
 2. عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة جلد 4 : صفحه 133
 3. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 88

منابع

 1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 368
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 369
 3. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 361
 4. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585
 5. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 438
 6. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (226-228)
 7. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 185
 8. الموجز فی اصول الفقه : صفحه 412
 9. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 501
 10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اخبار ترجیح

وابسته

شهرت ( اصول فقه )، موافقت مشهور

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اخبار ترجیح به شهرت به زیرصفحه اخبار ترجیح به شهرت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (226-228)
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 452
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 438
 • الکافی جلد 1 : صفحه 67
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 501
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 178
 • الموجز فی اصول الفقه : صفحه 412
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585
 • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 185
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (349-361)، 361، 362، 368، 369، 371، 372، 416
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 469
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 596
 • عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة جلد 4 : صفحه 133
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 415
 • وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 88