عملکردها

حجیت شهرت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حجیت شهرت : صحّت استناد به حکم موافق مشهور

حجیت شهرت، یعنی صحت استناد به شهرت در استنباط احکام شرعی و عمل به مؤدای آن، که لازمه آن، منجّزیت ـ در صورت مطابقت با واقع ـ و معذّریت ـ در صورت مخالفت با واقع ـ است.

درباره حجیت شهرت روایی، فتوایی و عملی به مستند آنها رجوع شود.

نیز ر.ک:شهرت ( اصول فقه ).

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (221-224)
 2. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 261
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 226
 4. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 315
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

شهرت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت شهرت به زیرصفحه حجیت شهرت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 160
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 226
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 220، (221-224)، 222، 223، 224
 • الفوائد الحائریة : صفحه 312
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 167
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 261
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 321، 324
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 315
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 131
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 245، 246