عملکردها

مرفوعه زراره

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مرفوعه زراره : روایت مورد استدلال برای حجیت شهرت روایی و فتوایی

مرفوعة زرارة، روایتی مشهور در میان فقها می‌باشد که برای حجیت شهرت روایی و شهرت فتوایی به آن استدلال می‌شود. این روایت از اخبار علاجی است که برای چگونگی رفع تعارض میان اخبار متعارض صادر شده است.

به روایتی که بخشی از سلسله سند آن حذف شده است مرفوعه گفته می‌شود. این روایت را ' ابن ابی جمهور احسائی ' در کتاب ' عوالی اللئالی ' به نقل از ' علامه ' آورده و سلسله سند آن از ' علامه ' تا ' زراره ' حذف شده است.

در کتاب ' فرائد الاصول ' این روایت این گونه آمده است:

' الثانی: مارواه ابن ابی جمهور الاحسائی فی عوالی اللئالی عن العلامه مرفوعاً الی زرارة:

قال: سألت اباجعفر علیه السلام، فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال علیه السلام: یازرارة خذبما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر… ' [۱] .

به این روایت، برای حجیت شهرت روایی و فتوایی، دو گونه استدلال شده است:

1. مراد از ' ما ' ی موصوله در عبارت ' خذ بما اشتهر ' هر چیز مشهور می‌باشد، خواه روایت باشد یا فتوا؛

2. تعلیق اخذ (عمل) به روایت، به وصف، عمومیت عمل به هر چیز مشهور را می‌رساند، خواه روایت باشد یا فتوا.

به هر یک از این موارد اشکالاتی وارد شده است.

پانوشت

 1. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 773

منابع

 1. شرح رسائل جلد 7 : صفحه 118
 2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 321
 3. نهایة الاصول : صفحه 541
 4. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 397
 5. الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 469
 6. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 186
 7. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 419
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرفوعه زراره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرفوعه علامه، مشهوره زراره

وابسته

شهرت ( اصول فقه )، مقبوله عمر بن حنظله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرفوعه زراره به زیرصفحه مرفوعه زراره/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 154، 218، 224
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 223
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 469
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 186، 419
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 551
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 347، 369، 375، 379، 380، 386
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 566
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 321
 • شرح رسائل جلد 7 : صفحه 118
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 105، 137، 365
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 773
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 389
 • کفایة الاصول : صفحه 336
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 402، 409
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 397
 • نهایة الاصول : صفحه 541
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 189، 191
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 189، 191