عملکردها

شهرت روایی ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

شهرت روایی ( اصول فقه ) : فراوانی راویان یک حدیث، کمتر از حدّ تواتر

شهرت روایی، در جایی است که حدیثی را راویان زیادی ـ که تعدادشان به حد تواتر نمی‌رسد ـ در جوامع کتاب‌های روایی نقل کنند، و این امر باعث اشتهار روایت و استفاضه نقل آن گردد.

به بیان دیگر، اگر روایتی از نظر متن، شهرت داشته باشد؛ یعنی عده زیادی از راویان که شأنشان نقل روایت و احادیث است آنرا نقل ـ و در جوامع روایی خود ثبت و ضبط ـ کرده باشند، این روایت، شهرت روایی دارد.

مشهور اصولی‌ها، از جمله مرحوم ' آخوند خراسانی '، بر این اعتقادند که شهرت روایی از مرجحات باب تعارض میان اخبار است.

برخی از اصولیون معتقدند شهرتی که موجب قطع به صدور روایت می‌شود شهرت روایی و عملی، هر دو، است [۱] .

برخی دیگر از اصولی‌ها اعتقاد دارند که شهرت روایی از ممیزات حجت از لاحجت است، نه از مرجحات باب تعارض [۲] .

نکته:

برخی از اصولیون شهرت روایی را این گونه تعریف کرده‌اند: ' و نعنی بالشهرة الروائیة اشتهار روایتها بین اصحاب الائمه (ع) ' [۳] ؛ یعنی شهرت روایت در میان اصحاب ائمه (ع) را ملاک شهرت روایی و جابر ضعف سند دانسته‌اند.

پانوشت

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 178
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 180
 3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 159

منابع

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 187
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 387
 3. الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 272
 4. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 153
 5. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 274
 6. المعجم الاصولی : صفحه 686
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهرت روایی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشتهار در روایت، شهرت در حدیث، شهرت در روایت، شهرت روایتی

اعم

شهرت ( اصول فقه )

وابسته

اعراض مشهور از خبر، حجیت شهرت روایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شهرت روایی ( اصول فقه ) به زیرصفحه شهرت روایی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 223
 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 91
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 99، 159
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 155
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 151
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 221
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 59
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 452، 456
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 206، 209
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 199
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 178
 • المعجم الاصولی : صفحه 686
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 272
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 417
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 585
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 274
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 322
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 231، 441، 442
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 225
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 153
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 785، 786
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 212
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 277
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 223
 • مفاتیح الاصول : صفحه (504-505)
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 178، 187، 387، 388
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 180
 • نهایة الاصول : صفحه 541
 • نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 99
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 99
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 205
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 205