عملکردها

سببیت ( امارات )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

سببیت ( امارات ) : ایجاد مصلحتِ ناشی از پیروی از اماره معتبر

سببیت، مقابل طریقیت بوده و به این معنا است که پیروی از اماره معتبر سبب ایجاد مصلحت ـ در صورت مخالفت آن با واقع ـ می‌گردد، چه ایجاد مصلحت در مؤدای اماره (سببیت محض) باشد و چه در سلوک اماره (سببیت سلوکی) ، و این مصلحت ایجاد شده یا مساوی و یا بیشتر از مصلحت موجود در حکم واقعیِ فوت شده است؛ بنابراین، در صورت مخالفت اماره با واقع، شارع حکمی ظاهری مطابق مؤدای اماره در حق مکلف انشا نموده و مصلحت فوت شده را این گونه جبران می‌کند.

البته بنا به سببیت سلوکی، هیچ حکمی ایجاد نمی‌گردد و صرف سلوک و حرکت طبق اماره، مصلحت ایجاد می‌کند.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 42
 2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 72
 3. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 160
 4. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 211
 5. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 524
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

سببیت اشعری
به لحاظ امکان خطا:
سببیت تصویبی، سببیت مخطئه
به لحاظ جعل قسم ممائل:
سببیت ظاهری، سببیت واقعی
به لحاظ متعلق مصلحت:
سببیت سلوکی، سببیت محض
به لحاظ مذهب:
سببیت امامی، سببیت معتزلی

وابسته

ادله، طریقیت، مصلحت سلوکی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت ( امارات ) به زیرصفحه سببیت ( امارات )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 197، 203
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 138، 139، 140
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 42، 43، 46
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 410
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 428، 429، 432
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 472
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 136، 137
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 339
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 524، 646
 • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 160
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 120
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 204، 205
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 72
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 40، 43، 257
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 211
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 95
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758
 • کفایة الاصول : صفحه 536، 538
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 266، 272، 276، 277، 369
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 74، 91
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 174، 177، 178، 180، 237
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 174، 177، 178، 180، 237