عملکردها

سببیت امامی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سببیت امامی : سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت در سلوک طبق اماره

سببیت امامی- نظریه‌ای در باب سببیت امارات که منسوب به بعضی از فقهای امامیه می‌باشد- از اقسام سببیت (امارات) بوده و به این معنا است که قیام اماره سبب ایجاد مصلحت در سلوک طبق اماره می‌گردد و بر خلاف دیدگاه اشاعره و معتزله، قیام اماره سبب ایجاد حکم واقعی نمی‌گردد و حکم واقعی در جای خود ـ عالم واقع ـ محفوظ است و اگر اماره ما را به آن برساند، به مطلوب دست یافته‌ایم و در غیر این صورت، در تبعیت از اماره و التزام قلبی به سلوک طبق آن، مصلحتی وجود دارد که مصلحت از دست رفته حکم واقعی را جبران می‌کند.

این نظریه از سوی مرحوم ' شیخ انصاری ' مطرح شده است.

منابع

 1. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 163
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 472
 3. شرح رسائل جلد 1 : صفحه 187
 4. شرح رسائل جلد 1 : صفحه 172
 5. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 72
 6. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
 7. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 95
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

سببیت ( امارات )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت امامی به زیرصفحه سببیت امامی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 430، 432
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 472، 473
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
 • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 163
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 215
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 72
 • شرح رسائل جلد 1 : صفحه 172، 187
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 95
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 266