عملکردها

سببیت ظاهری

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سببیت ظاهری : سببیت قیام اماره در جعل حکم ظاهری مماثل مؤدّای اماره

سببیت ظاهری، مقابل سببیت واقعی بوده. و منظور از آن این است که ادله حجیت امارات سبب جعل حکم ظاهری مماثل با مؤدای اماره می‌گردد.

نکته:

از مرحوم ' علامه ' نقل شده که ظنی بودن طریق وصول به حکم با قطعیت حکم منافات ندارد، و به این معنا است که اماره طریق ظنی به واقع است، اما چون دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شده، در صورتی که مؤدای آن با واقع مخالف باشد، شارع برای مکلف حکمی مماثل با حکم اماره جعل می‌کند که در حق او قطعی و منجّز است.

منابع

  1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
  2. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 762
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

سببیت ( امارات )

وابسته

سببیت واقعی

منابع

  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 762