عملکردها

سببیت سلوکی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سببیت سلوکی : سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت در سلوک طبق اماره

سببیت سلوکی یا مصلحت سلوکی، مقابل سببیت محض بوده و به این معنا است که قیام اماره، سبب ایجاد مصلحت در تبعیت از اماره و سلوک طبق آن می‌گردد؛ مصلحتی که مساوی یا بیشتر از مصلحت تفویت شده واقعی است. در سببیت سلوکی، حکم واقعی تغییر نمی‌کند، به خلاف سببیت اشعری و معتزلی؛ بنابر این، قیام اماره ملاک‌های واقعی را از بین نمی‌برد بلکه سبب ایجاد مصلحت در عمل به اماره می‌گردد که این مصلحت باعث جبران مصلحت واقعی فوت شده می‌شود.

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 95
 2. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758
 3. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
 4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 44
 5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 42
 6. المعجم الاصولی : صفحه 636
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

سببیت ( امارات )

وابسته

سببیت محض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت سلوکی به زیرصفحه سببیت سلوکی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 42، 44
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 430
 • المعجم الاصولی : صفحه 636
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 526
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 95
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 272، 274
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 370