پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مفسران» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مفسّران قرآن

اعم

تفسیر و مفسران

اخص

مفسران اتباع تابعین، مفسّران اجتماعی، مفسّران احکام قرآن، مفسّران اخلاقی، مفسّران ادبی، مفسّران اشاری، مفسّران اهل‌سنّت، مفسّران تاریخی، مفسّران تربیتی، مفسّران خوارج، مفسّران رموز قرآن، مفسّران روایی، مفسّران شیعه، مفسّران طبقه اول، مفسّران طبقه پنجم، مفسّران طبقه چهارم، مفسّران طبقه دوم، مفسّران طبقه سوم، مفسّران طبقه ششم، مفسّران طبقه هفتم، مفسّران عرفانی، مفسّران علمی، مفسّران فلسفی، مفسّران قرن اول، مفسّران قرن پانزدهم، مفسّران قرن پنجم، مفسّران قرن چهاردهم، مفسّران قرن چهارم، مفسّران قرن دهم، مفسّران قرن دوازدهم، مفسّران قرن دوم، مفسّران قرن سوم، مفسّران قرن سیزدهم، مفسّران قرن ششم، مفسّران قرن نهم، مفسّران قرن هشتم، مفسّران قرن هفتم، مفسّران قرن یازدهم، مفسّران قصص قرآن، مفسّران کلامی، مفسّران متصوفه

وابسته

تفسیر قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفسران به زیرصفحه مفسران/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1-2 : صفحه 5
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 5، 160
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 4، 5، 24، 332
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 192، 193، 200، 227
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 34، 36، 105
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 74، 137، 140
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 399
 • التفسیر و المفسرون جلد 1 : صفحه 8
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 241، 458، 468
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 7 : صفحه 51، 63، 78، 84، 85، 91
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 67، 68
 • القرآن فی الاسلام : صفحه 48، 55
 • علوم القرآن : صفحه 73، 168، 226، 242
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 11 : صفحه 16
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 78، 144، 150
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 65، 91، 97، 98، 116
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 106
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 198، 413
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 139، 196، 215
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 9 : صفحه 33، 136
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 7، 19، 61، 306