پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تسمیه: بردن نام خدا در آغاز هر کار مستحب است؛ 11 چنان که از شرایط حلّیت ذبیحه12) رذبح (و شکار13) ر صید (بردن نام خدا است) ر تسمیه (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 437

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تسمیه ( گفتن بسم الله )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بسملت، گفتن بسم الله

اعم

ذکر ( یاد خدا )، مستحبات آشامیدن، مستحبات پوشش، مستحبات تخلّی، مستحبات خوردن، مستحبات زفاف، مستحبات غسل، مستحبات منا، مستحبات وضو

اخص

بسمله ( فقه )، تسمیه بعض، تسمیه در آمیزش، تسمیه لال
به لحاظ افعال:
تسمیه برای هر ظرف غذا، تسمیه در ذبح، تسمیه در صید

وابسته

آمیزش انسان با انسان، انداختن سفره، تحمید هنگام آشامیدن، تحمید هنگام خوردن، تخلّی، ترک تسمیه در وضو، تقارن تسمیه و ذبح، جهر تسمیه خوردن، حلق در منا، خروج از خانه، خوردن، در آوردن لباس، رنگ غذا، ریا در تسمیه وضو، شرایط غسل، غُسل، وضو ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تسمیه ( گفتن بسم الله ) به زیرصفحه تسمیه ( گفتن بسم الله )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 6 : صفحه 8
 • الجامع للشرائع : صفحه 392
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 27
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 328
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 92
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 198، 216، 358، 359
 • الفقه جلد 10 : صفحه 215
 • الفقه جلد 77 : صفحه (103-114)، 233
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 17 : صفحه 29
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 19
 • المسائل المنتخبة : صفحه 389
 • المعتبرفی شرح المختصر جلد 1 : صفحه 133
 • المهذب البارع جلد 1 : صفحه 128
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 327
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 233
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 362
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 119
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 89، 92
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 7
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 136، 149
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 249، 385
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 13
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 33
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 134
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 100، 229
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 16
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 246
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 56، 330
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 45
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 122
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 31، 113، 451
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 354
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 7، 74
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 528
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 389
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 7، 99، 107
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 19
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 437
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 245
 • فقه الرضا : صفحه 81
 • فقه الصادق (ع) جلد 1 : صفحه 182
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 231
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 128
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 135
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 64
 • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 275
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 14
 • کفایة الاحکام : صفحه 255
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 390
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 1 : صفحه 18
 • مجله فقه اهل بیت : صفحه 50
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 114، 182
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 115، 337، 338
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 31، 43
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 133، 134، 136
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 9
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 115
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 267
 • مصباح الفقیه جلد 1 : صفحه 254
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 42
 • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 310
 • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 339
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (218-219)، 298
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 72
 • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 23
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 96
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 373
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 241