پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گفتن بسم الله"واژه زیر را بکار ببرید:

تسمیه ( گفتن بسم الله )