پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادا ( بری الذمه از مال و حق )

اخص

پرداخت ارش، پرداخت اکثر از مد، پرداخت جزیه، پرداخت خراج، پرداخت دیه ( فقه )، پرداخت دَین، پرداخت زیادی بر بیمه، پرداخت صله از سود، پرداخت ضمان از سود، پرداخت عوض مسابقه، پرداخت کفاره، پرداخت مال به ظالم، پرداخت مالیات، پرداخت مضمون، پرداخت مهریه از سود، پرداخت نذر از سود، پرداخت هدیه از سود، پرداخت هزینه مجتمع مسکونی، پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه، خمس ( عمل )، زکات ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت به زیرصفحه پرداخت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.