پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره آداب ادا ( بری الذمه از مال و حق ) زکات ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 2 صفحه 96