پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رد ( باز گرداندن )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارجاع، اعاده ( بازگرداندن )، بازگرداندن

اعم

ادا ( بری الذمه از مال و حق )

اخص

رد ( دادن ارث مازاد بر سهام )، رد آلات مسجد، رد اجرت حج، رد اسیر ذمی، رد امانت ( فقه )، رد اموال ذمی اسیر، رد پناهنده، رد ذمی، رد رهن، رد شیر مصرات به تدلیس، رد صید در حرم مکه، رد عاریه، رد عبد فراری، رد عوض خلع، رد عین مستاجره، رد لقطه، رد مال مأخوذ به حرام، رد مسروق به حرز، رد مغصوب، رد مقبوض به عقد فاسد، رد مهادنین، ردعین منتفع بها، ردّ سنگ ریزه مسجد الحرام، ردِّ مظالم

وابسته

استرداد، حق رد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رد ( باز گرداندن ) به زیرصفحه رد ( باز گرداندن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 174
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 177
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 556