پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قضا ( ادا )"واژه زیر را بکار ببرید:

ادا ( بری الذمه از مال و حق )