پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گردو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جوز

اعم

میوه

وابسته

بازی با گردو، بیع گردو، پوست گردو، خوردن پنیر با گردو، سجده بر پوست گردو، سجده بر گردو، سویق گردو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گردو به زیرصفحه گردو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 341، 342
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 37
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 485