پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع میوه ( فقه )

وابسته

گردو، وزن ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بیع گردو به زیرصفحه بیع گردو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 136
  • الخلاف جلد 3 : صفحه 90
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 544
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 224
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه 284
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 318