پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذشت زمان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تقادم عهد، گذشت ( زمان )، گذشتن ( زمان )، مرور زمان ( فقه )، مضی

اعم

افعال ( فقه )

اخص

انقضا، گذشت اقل بارداری، گذشت چهل روز، گذشت سال زکوی، گذشت سی روز از ماه

وابسته

شهادت به زنا بعد از مرور زمان، وَقْت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گذشت زمان به زیرصفحه گذشت زمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.