پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط زکات، گذشت زمان

وابسته

سال زکوی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 23، 30، 154
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 315، 319، 323
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 25
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 جزء 10 : صفحه 113
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 14، 97
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 31، (39-40)، 49، 53، 142، 215، 216، 226، 230، 293، 307، 323
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 4، 393، 394، 396
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 44، 86
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 54، 60، 91
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 78، 93، 104، 302