پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقش گذشت زمان در شناخت قرآن و حدیث ، منابع:

خاتمیت صفحه 175

نقش گذشت زمان در تفسیر قرآن ، منابع:

خاتمیت صفحه 160

نقش گذشت زمان در شناخت نهج البلاغه ( امام علی بن ابی طالب علیه السلام ) ، منابع:

خاتمیت صفحه 184