پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مرور زمان ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

گذشت زمان