پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

شک ( اصول فقه ) : حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند طرف، بدون رجحان داشتن هیچ یک

شک، مقابل علم و ظن و از حالت‌های نفسانی انسان است که از تردید در انتخاب یکی از دو طرف احتمال ناشی می‌گردد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ به عبارت دیگر، شک در جایی مطرح است که انسان در انتخاب یکی از دو گزینه مردد شود و هیچ یک از آنها در نظر او بر دیگری مزیّتی نداشته باشد.

در علم اصول فقه، شک، حجت نیست و ظن غیر معتبر و وهم نیز به شک ملحق می‌شود؛ به بیان دیگر، می‌توان گفت در اصول، شک در مقابل یقین است و یقین شامل یقین وجدانی (قطع صد در صد) و یقین تعبدی (ظنی که دلیل معتبر بر حجیت آن، وجود دارد) است؛ بنابراین، ظن غیر معتبر، وهم و شک هر سه در اصول، ' شک ' نامیده شده و احکام شک در مورد آنها جاری می‌گردد.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 454
 2. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 12
 3. المدخل الی عذب المنهل : صفحه 20
 4. الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 38
 5. اصول الاستنباط : صفحه 177
 6. اصول الاستنباط : صفحه 205
 7. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 241
 8. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 251
 9. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 6
 10. مبادی اصول الفقه : صفحه 117
 11. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 41
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شک ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شبهه ( اصول فقه )

اخص

شبهه بدوی، شبهه تحریمی، شبهه حکمی، شبهه مصداقی، شبهه مفهومی، شبهه مقرون به علم اجمالی، شبهه موضوعی، شبهه وجوبی، شک تقدیری، شک در امتثال، شک در تکلیف، شک در جزئیت، شک در شرطیت، شک در قاطعیت، شک در مانعیت، شک در محصل، شک در مکلّفٌ به، شک ساری ( ارکان )، شک سببی، شک فعلی، شک کثیر الشک ( اصول فقه )، شک لاحق، شک مسببی

وابسته

اصول عملی ( اصول فقه )، جهل ( اصول فقه )، شاک ( اصول فقه )، مشکوک، منشأ شک ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شک ( اصول فقه ) به زیرصفحه شک ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 158
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 2، 3، 165، 230، 237، 266
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 151، 231
 • اصول الاستنباط : صفحه 177، 205، 209، 225
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 180
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 123، 241، 242، 250
 • اصول فقه : صفحه (239-241)، 266
 • الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 38
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 454
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 193، 197، 198، 199، 200
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 51، 67، 154، 407
 • الفوائد الحائریة : صفحه 52، 56
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 55، 57، 58، 137، 377
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 48
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 84
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 531
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 617
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 7، 128
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 219، 222
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 12
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 117، 337
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 447، 451
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 408
 • المدخل الی عذب المنهل : صفحه 20
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 411
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 316
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 23، 462، 463، 464
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 298
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 41
 • بحوث فی الاصول جلد -3 : صفحه 59، 178
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 185، 226
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 271
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 91، 107، 230، 369، 378
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 71، 73
 • تحریرالمعالم : صفحه 142، 150
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 187، 205، 265، 478
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 39، 117، 350، 413
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 6، 75، 213
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 524
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 134، 396
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 311، 445
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 51، 132، 267
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 173، 211، 251، 391
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 308
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 688
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 213، 222، 300
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 119، 325، 421
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 54، 55، 122، 435، 545، 563
 • کفایة الاصول : صفحه 484
 • مبادی اصول الفقه : صفحه 117
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 7
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 11 : صفحه 157
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 151
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 349
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 8
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 221
 • منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 370، 442
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 5، 11، 161، 196
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 316
 • نهایة الاصول : صفحه (561-590)
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 4، 195
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 24
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 38
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 24
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 38