پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نکاح مکروه

وابسته

اهل تسنن ( فقه )، شیعه ( فقه )

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 25
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 286
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 536