عملکردها

استعمال الفاظ

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استعمال الفاظ : به کارگیری لفظ به قصد ایجاد معنا در ذهن مخاطب

استعمال، در لغت به معنای ' به کار گرفتن ' و ' به کار بردن ' و در اصطلاح اهل ادب عبارت است از القای لفظ و اراده معنا؛ یعنی به کار گیری لفظ به قصد ایجاد معنا در ذهن مخاطب.

در کتاب ' فوائد الاصول ' آمده است:

' فنقول: ان الاستعمال عبارة عن القاء المعنی باللفظ و جعل اللفظ مرآة له ' [۱] .

اراده و قصد از مقومات استعمال است و این امر، وجه افتراق دلالت تصوری با استعمال می‌باشد، زیرا در دلالت تصوری، به مجرد ایجاد لفظ، معنا به ذهن خطور می‌کند، حتی در صورتی که بدون اراده آن را به زبان آورده و یا از برخورد دو سنگ، لفظ به وجود آمده باشد.

اما در استعمال، متکلم لفظ را به قصد خطور دادن معنا به ذهن شنونده به کار می‌برد.

پانوشت

 1. فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 93

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (80-81)
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 131
 3. تقریرات اصول : صفحه 49
 4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 30
 5. مفاتیح الاصول : صفحه 31
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استعمال الفاظ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استعمال ( اصول فقه )، استعمال لفظ

اخص

استعمال به داعی وضع، استعمال غلط، استعمال مطلق درمقید
به لحاظ حوزه استعمال:
استعمال شرعی، استعمال عرفی، استعمال لغوی، استعمال متشرعه
به لحاظ مستعمل فیه:
استعمال لفظ در لفظ، استعمال لفظ در معنا
به لحاظ موضوع له:
استعمال حقیقی، استعمال غیر حقیقی و غیر مجازی، استعمال مجازی
به لحاظ نحواستعمال:
استعمال افهامی، استعمال ایجادی

وابسته

الفاظ مستعمل، حقیقت استعمال، دواعی استعمال، صحت استعمال، کثرت استعمال، مباحث الفاظ، مستعملٌ فیه، مستعمِلین، مقوّمات استعمال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استعمال الفاظ به زیرصفحه استعمال الفاظ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 30، 33
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 35
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 39
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 128، 129
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 66
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 117
 • بحوث فی الاصول جلد -2 : صفحه 31
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 131، 133، 134، 135، 143
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 295
 • تقریرات اصول : صفحه 49
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (80-81)، 217
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 223، 225، 226
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 24
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 93
 • فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 93
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 92، 100، 205
 • مفاتیح الاصول جلد 7 : صفحه 31
 • مفاتیح الاصول : صفحه 31
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 69، 70، 310
 • نهایة الاصول : صفحه 23، 60، 342
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 61