پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استعمال ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

استعمال الفاظ