پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غیر جاندار

اخص

آمیزش زیر درخت میوه دار، ابقای میوه درخت، اجاره درخت، استنجا با میوه، باروری درخت خرما، بیع نباتات، پوست کندن میوه، پوشش نمازگزار با برگ درخت، تخلّی زیر درخت میوه، تصویر درخت، تلف میوه بر درخت، توابع درخت مبیع، ثمره درخت، ثمن بیع میوه بر درخت، جهاد به قطع درخت، چیدن میوه، حریم درخت، حق الماره، خلال با برگ خرما، خلال با چوب درخت مورد، خوردن میوه جات، خون نباتات، دفن میت زیر درخت، رهن درخت، زکات نباتات، سجده بر نباتات، سرقت میوه ( فقه )، شستن میوه، شفعه در درخت، شفعه در میوه، طهارت درخت با خورشید، عدم افساد میوه، عدم قصد میوه درخت، عدم کراهت مالک میوه، قبول میوه درخت شریک، قسم بر نخوردن میوه، قطع درخت، قطع شهوت، گل درخت مبیع، مساقات بر اصول ثابت، مساقات بر اصول غیر ثابت، مساقات بر اصول غیر مثمره، مساقات بر اصول مثمره، مساقات بر درخت غیر محتاج به آبیاری، مساقات بر درخت محتاج به آبیاری، نبردن عابر از میوه درخت، نیم خورکردن میوه، وقف درخت