پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نباتات، سرقت ( فقه )

اخص

به لحاظ حرزوعدم حرز:
سرقت میوه از حرز، سرقت میوه از غیر حرز
به لحاظ محل:
سرقت میوه از باغ، سرقت میوه از درخت

وابسته

میوه

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 249
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 259
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 23
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 486
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 43، 116
 • فقه الحدود و التعزیرات جلد 692 : صفحه 693
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 692، 693
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 172
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 499
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 464
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 82