پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره غیر منقول، احکام نباتات

وابسته

درخت، درخت انگور، سایه، میوه

منابع

 • الفقه جلد 58 : صفحه 129، 162
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه (251-252)، 252
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 582
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه (125-127)، 127
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 287
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 345، 370
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 116
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 213
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 120، 132
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه (126-127)
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 158، 166