پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شفعه در میوه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شفعه در ثمره

اعم

احکام نباتات، شفعه در منقول

وابسته

میوه

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 291
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 356
 • الفقه جلد 79 : صفحه (34-35)
 • المصادر الفقهیة جلد 24 : صفحه 269، 270، 365
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 20
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 555
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 457
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 2-4 : صفحه 1309
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 3-4 : صفحه 1309
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 345
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه 257
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 354
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 15
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 268
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 245