پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نباتات، قسم بر نخوردن

وابسته

خوردن میوه جات، شکوفه، میوه

منابع

  • المصادر الفقهیة جلد 36 : صفحه 234
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 101، 104
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 283، 294، 295
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 10 : صفحه 72، 73، 91، 157، 212، 224
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 32-1 : صفحه 34، 39، 106، 107، 108، 114، 133
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 219، 233، 234