پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اصطلاحات اخص‌ آن را از طریق میوه جات جستجو نمایید.

اعم

احکام نباتات، خوردن

وابسته

شستن میوه، قسم بر نخوردن میوه، میوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خوردن میوه جات به زیرصفحه خوردن میوه جات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 295
  • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 215
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 354
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 51