پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذاشتن مواضع سجده بر زمین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مباشرت مواضع سجده با زمین

اعم

شرایط سجده تلاوت، گذاشتن، مستحبات سجده شکر، واجبات سجده سهو، واجبات سجده نماز

اخص

گذاشتن پیشانی بر محل سجده، گذاشتن دست بر زمین، گذاشتن شست پا بر زمین

وابسته

ارغام، اعتماد بر مواضع سجده، انبطاح، پوشش مواضع سجده، تماس مواضع سجده با زمین، سجده تلاوت، مواضع سجده

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 705
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 173، 178، (214-215)
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 313
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 147، 244
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 448
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 162
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 346، 350، (363-365)، 371، 421، 430
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 559
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 418، 422، 426، (429-431)، 431، 434
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 31، 42
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (361-362)