پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن مطلق : ظنّ ثابت به دلیل انسداد، بدون وجود دلیل خاص بر حجّیت آن

ظن مطلق، مقابل ظن خاص بوده و عبارت است از ظنی که دلیل خاص (از عقل یا نقل) بر حجیت آن اقامه نشده است؛ به بیان دیگر، به هر ظنی که اعتبار آن از راه دلیل انسداد ثابت شود ' ظن مطلق ' می‌گویند.

نکته:

ظن مطلق در موارد عدم دست‌رسی به معصوم (ع) و انسداد باب علم و علمی، در صورتی حجت است که از ظنون باطل نباشد؛ یعنی مانند ظن حاصل از قیاس نباشد که از تمسک به آن نهی شده است.

نیز ر.ک:مقدمات انسداد.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه (161-162)
 2. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 57
 3. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه (215-218)
 4. فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1213
 5. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 204
 6. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 5
 7. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 47
 8. اصول الاستنباط : صفحه 203
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظن مطلق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظن انسدادی

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

انسداد، حجیت ظن مطلق، شروط مفتی، ظن خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن مطلق به زیرصفحه ظن مطلق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 57
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18، 123، 156، 321
 • اصطلاحات الاصول : صفحه (161-162)
 • اصول الاستنباط : صفحه 203
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 32
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 115
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 299
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 204
 • بحوث فی الاصول جلد -3 : صفحه 147
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 47
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 74، 230، 264، 291
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1213
 • کفایة الاصول : صفحه 316
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه (215-218)
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 23
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 2 : صفحه 344
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 5