پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن انسدادی"واژه زیر را بکار ببرید:

ظن مطلق