پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن خاص : ظنّ حاصل از امارات معتبر نزد شرع

ظن خاص، مقابل ظن مطلق، و به معنای هر ظنی است که دلیل قطعی بر حجیت آن ـ از راه عقل و یا نقل ـ اقامه شده باشد؛ به بیان دیگر، ظن به دست آمده از راه امارات معتبر را ظن خاص می‌گویند، مانند: ظن به دست آمده از خبر واحد عادل یا ثقه. از آن جایی که این ظن پشتوانه علمی دارد ـ منسوب به علم است ـ به آن علمی نیز گویند.

نکته:

حجیت و اعتبار ظن خاص، به جعل شارع است ـ به خلاف ظن مطلق ـ و به همین دلیل، قائم مقام قطع و در حکم آن تلقی می‌شود.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه (161-162)
 2. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 274
 3. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 151
 4. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 221
 5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 32
 6. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 20
 7. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 46
 8. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 27
 9. اصول الاستنباط : صفحه 203
 10. اصول فقه : صفحه 233
 11. فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1213
 12. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 204
 13. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 47
 14. المعجم الاصولی : صفحه 721
 15. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظن خاص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظن مخصوص، ظنون مخصوص

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

اماره معتبر، حجیت ظن خاص، ظن مطلق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن خاص به زیرصفحه ظن خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 46، 123
 • اصطلاحات الاصول : صفحه (161-162)
 • اصول الاستنباط : صفحه 203
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 20، 22، 32
 • اصول فقه : صفحه 233
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 28
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 115
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 137
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) : صفحه (32-33)
 • المعجم الاصولی : صفحه 721
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 204
 • تلخیص الاصول : صفحه 160
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 152
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 47
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 221
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 26، 27، 40، 54، 70، 75، 105، 108
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1213
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 217
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 151، 274