پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

انسداد، ظن مطلق