پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوجه ناشزه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زن ناشزه، ناشزه ( فقه )

اعم

زوجه ( فقه )

وابسته

انتقام از زوجه ناشزه، تأدیب زوجه ناشزه، رجوع از نشوز، زکات به زوجه ناشزه، زوج ناشزه، زوجه طائعه، سفر زوجه ناشزه، قَسْم ناشزه، کناره گیری از زوجه، نشوز زوجه ( فقه )، نفقه رجعی ناشزه، نفقه زوجه ناشزه، نماز زوجه ناشزه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوجه ناشزه به زیرصفحه زوجه ناشزه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 523
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 706
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 428
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 322
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 591
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3602