پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امامت جماعت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امامت صغری ( فقه )

اعم

احکام نماز جماعت

اخص

امامت بدون نیت، امامت به قرعه، امامت به یکدیگر، امامت ریش تراشیده، امامت معتقد به عدم عدالت، امامت ولد الشبهه
به لحاظ استحباب:
امامت حاکم ماذون، امامت راتب، امامت صاحب خانه، امامت کامل، امامت منتخب مامومین
به لحاظ جنسیت:
امامت خنثی، امامت زن، امامت مرد
به لحاظ حریت:
امامت حرّ، امامت حرّة‌
به لحاظ حضروسفر:
امامت مسافر، امامت مقیم
به لحاظ زبان:
امامت عجمی، امامت عرب
به لحاظ قیام:
امامت ایستاده بر نشسته، امامت مضطجع، امامت نشسته
به لحاظ کراهت:
امامت اسیر، امامت بدون ردا، امامت زندانی، امامت فرزند، امامت مجهول الحال، امامت ناقص، امامت نسّاج
به لحاظ مذاهب:
امامت اسماعیلیه، امامت اهل تسنن، امامت خطابیه، امامت شیعه، امامت معتزلی، امامت ناووسیه، امامت واقفی
به لحاظ نوع نماز:
امامت جمعه، امامت نماز عیدین، امامت نماز میت

وابسته

اجرت امامت جماعت، اختلاف مأمومین در امام جماعت، اخفات بسمله امام جماعت، اذان امام جماعت، استعاذه امام جماعت، اسلام امام جماعت، اقامه امام جماعت، اقتدا، ایستادن ماموم، بلوغ ( فقه )، تبعیت از امام جماعت، تشاحّ در امام جماعت، تعیین امام جماعت، تکبیر بعد از سجده نماز، تکرار امامت جماعت، حریت امام جماعت، ذکوریت امام جماعت، سجده سهو امام جماعت، سلام نماز امام جماعت، طهارت امام جماعت، عدالت امام جماعت، فسق امام جماعت، قرائت امام جماعت، قرعه در امامت جماعت، کراهت مامومین، کفر امام جماعت، مرجحات امام جماعت، موقف امام جماعت، نسیان امام جماعت، نماز جماعت، نیت جماعت امام، وحدت امام جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امامت جماعت به زیرصفحه امامت جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 792
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 157
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 274
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 497
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 26
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 646
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 277
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 244
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 104، 170