پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

برخی، امامت اسیر، بافنده، حجامت گر، دباغ، نگهدارنده بول خود و نیز امامت ناقص برای کامل و کامل برای کامل تر را مکروه شمرده‌اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امامت زندانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امامت مقید

اعم

امامت جماعت، مکروهات نماز جماعت

وابسته

زندانی ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 155
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 287
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 390، 391
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 250
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1635، 1734، 1739