پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت ( فقه )، احکام ولی، احکام کودک

وابسته

اجاره ولی، تصرف ولی، گرفتن اجرت، ولایت بر کودک، ولی محجور علیه

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 197، 214
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 379