پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، ولایت بر محجور علیه

اخص

ولایت پدر برصبی، ولایت فقیه بر کودک

وابسته

اجرت ولی کودک، طلاق خلع ولی، قاصر ( غیر رشید )، متولی اموال کودک، مرگ بدون وصیت، وصیت به ولایت بر کودک، ولایت از نائب سلطان عادل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولایت بر کودک به زیرصفحه ولایت بر کودک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 492
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 374
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 165
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 514
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 377
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 155، 322
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 430
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 193، 352
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 359
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 257
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 103
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 369، 378
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 130