پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام کودک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام اطفال، احکام صبی، احکام صبیان، فقه الاطفال، فقه کودک

اعم

احکام محجور علیه

اخص

آمیزش کودک، اتلاف کودک، اجاره یتیم، اجازه بیع کودک، اجرت ولی کودک، احسان به کودک، احسان به یتیم، احکام شیرخوار، احکام مالی کودک، احیای کودک، اذان برکودک، ارتداد کودک، ارث کودک، استقبال کودک متخلّی، استمنای کودک، استیفای حقوق مالی یتیم، اسلام اجداد کودک وارث، اسلام کودک، اعضای کودک، اقتدا به کودک، اقرار به فرزندی کودک، اقرار حیض دختر بچه، اقرار کودک، التقاط کودک ( فاعل )، التقاط کودک ( مفعول )، امامت کودک، امان کودک، امر کودک بر عبادت، امر و نهی به کودک، امر و نهی کودک، اِخبار کودک، بازی کودکان با چکاوک، بدن مربیه کودک، بردن کودک به مسجد، بلوغ دختر، بوسه پسر بچه به زن، بوسه دختر بچه، بوسه شهوی کودک، بیع مال کودک، بینه قتل کودک، پناهندگی کودک، پوشش دختر بچه نمازگزار، پوشش عورت از کودک، پوشش کودک، تأدیب کودک، تاخیر نماز مربی کودک، تبعیت کودک اسیر، تترُّس کودک، تجارت با مال یتیم، تجنیب کودک، تجهیز کودک، تذکیه مراهق مسلمان، تسلیم کفاره به کودک، تسمیت ممیز، تشبیب کودک، تصرف در مال کودک، تصرف در مال یتیم، تصرف کودک، تعلیم حلال و حرام به کودک، تعلیم خط به کودک، تعلیم کودک در مسجد، تفریق کودک و مادر، تقاذف کودک، تکمیل نماز جمعه با کودک، تلف کودک ربوده شده، تلف کودک مستعیر، تماس کودک با میت، تمرین کودک بر عبادت، تمرین ممیّز بر نماز، تمکین غیر ممیز به مسجد، تمکین کودک در صف اول جماعت، تملک کودک، تملیک کودک، تهدید کودک سارق، جداسازی بستر کودک، جزیه بر کودک، جعاله با کودک، جنابت کودک، جنایت بر کودک، جنایت کودک، جنایت لقیط کودک، جواب سلام کودک، حج فرستادن کودک، حجاب از کودک، حجاب از مراهق، حجر کودک، حد زنای محصن با کودک، حد سرقت کودک، حضانت دختر ( فقه )، حضانت کودک، حق مالی یتیم، حمیل ( کودک کافر )، حنوط کودک، حواله بر کودک، حواله کودک، حیازت کودک، ختنه پسر بچه، ختنه دختر بچه، خمس بر کودک، خمس مال کودک، خودکشی مأمور غیر ممیز، خودکشی مأمور ممیز، خوردن مال یتیم، دعوی علیه کودک، دعوی کودک، دفاع کودک، دندان کودک، ذبح کودک، ربودن حرّ کودک، ربودن عبد کودک، رجوع امام به ماموم کودک، رد کودک پناهنده، رد مغصوب به کودک، رشد کودک، رضخ به کودک، رقص کودک، رقص ممیز، رهن مال یتیم، زکات به کودک، زکات فطره شیرخوار، زکات فطره فرزند کودک، زکات فطره یتیم، زکات کودک، زکات مال یتیم، زنای کودک، زنای محصن با کودک، زوال حجر کودک، سرقت کودک ( سارق )، سرقت کودک ( مسروق )، سلام به کودک، سلام کودک، سهم یتیم، شارب مسکر کودک، شفعه کودک، شکایت کودک، شنیدن آیه سجده از کودک، شهادت علیه کودک، شهادت کودک، شهادت وصی برای یتیم، صدقه کودک، صید کودک، ضمان از کودک، طلاق دختر بچه، طلاق کودک، ظهار کودک، عاریه کودک، عبادات کودک، عده دختر بچه، عفو کودک سارق، عقد کودک، عمل کودک در جعاله، غسل کودک، غسل میت توسط کودک، غسل میت دختر سه ساله، غصب از کودک، غصب کودک، غنیمت به کودک، غیبت کودک، غَنای کودکان، فاصله کودک در صف جماعت، فرار کودک از جهاد، قتل بالغ و کودک، قتل کودک، قتل مأمور کودک، قذف به کودک، قذف کودک، قربانی کودک، قرض اموال کودک، قرض کودک، قرض مادر از مال کودک، قرض مال یتیم، قسم کودک، قصاص کودک ( قصاص شونده )، قصاص کودک ( قصاص کننده )، قضاوت کودک، قضای نماز کودک، قیادت کودک، کسب کودک، کفاره به کودک، کفاره قتل کودک، کفالت از کودک، کفالت کودک، کفر ابوین کودک وارث، کفر کودک، کفش کودک، گرفتن نفقه از مال کودک، لباس کودک، لباس مربی کودک، لقطه کودک، لواط با کودک، لواط کودک، مال اخذ شده از کودک، مال کودک، مال یتیم، مالکیت کودک، ماموم کودک، متولی اموال کودک، محاربه کودک، محلّل کودک، مربی کودک، مرگ کودک، مزارعه با کودک، مزارعه کودک، مس غیر ممیز، مسابقه کودک، مساحقه دختر بچه، مساقات برای کودک، مشروعیت عبادت کودک، مضاربه با مال یتیم، مضاربه به مال کودک، مضمون عنه کودک، مکیدن زبان کودک، منع کودک، موقف ماموم کودک، میت دختر بچه، میراث کودک کافر، مُؤَدّی دیه جنایت کودک، نجاست بدن مربیه کودک، نجاست لباس مربی کودک، نذر کودک، نشاندن دختر بچه بر دامن، نفقه کودک، نفقه مراهقه بر زوج کبیر، نفقه مراهقه بر زوج مراهق، نفقه معتده دختر بچه، نفقه یتیم، نگاه به رقص کودک، نگاه به عورت دختر بچه، نگاه به عورت کودک، نگاه کودک به نامحرم، نگاه مرد به دختر بچه، نماز مربی کودک با لباس نجس، نماز میت کودک، نوشاندن مسکر به کودک، نیابت کودک، نیت روزه کودک، هبه به کودک، هبه کودک، هبه مال یتیم، هتک حرز توسط کودک، هدیه کودک، هزینه کودک، وارث کودک، ودیعه به کودک، ودیعه کودک، وصیت به ولایت بر کودک، وقف بر فرزند کودک، وقف کودک، وکالت پدر از کودک، وکالت جد از کودک، وکالت حاکم از کودک، وکالت کودک، ولایت بر کودک، ولایت بر نکاح دختر بچه، ولایت بر نکاح کودک، ولایت حاکم بر کودک بدون وارث، ولایت فقیه در اجاره یتیم، ولیمه تعلیم به کودک، ید کودک

وابسته

ضمان کودک، کودک ( فقه )

منابع

  • منتهی المطلب (ط ق) : صفحه (859-860)