پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام محجور علیه، ولی ( فقه )

وابسته

اجرت ولی کودک، ارتداد ولی، شرایط ولی، عدالت ولی، عزل ولی محجور علیه

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 377
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 85
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 390
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 53، 91